top of page

Dojo Kun

Dojo Kun, Its all about etiquette and respect

Dojo Kun is an integral part of karate setting out the six key principles that underpin Karate.


THE DOJO KARATEKA OATH
" DOJO KUN"
*
"Hitotsu ! Jinkaku Kansei ni Tsutomuru Koto !"
(One ! To strive for the perfection of character)
*
"Hitotsu ! Makoto No Michi O Mamoru Koto !"
(One ! To defend the paths of truth)
*
"Hitotsu ! Doryoku No Seishin O Yashinau Koto !"
(One ! To foster the spirit of effort)
*
"Hitotsu ! Reigi O Omonzuru Koto !"
(One ! To honour the priciples of Etiquette)
*
"Hitosu ! Kekki No Yu O Imashimuru Koto !"
(One ! To guard against impetuous courage)

Karate Chesterfield Karate Dronfield Karate Mansfield Karate Staveley Karate Sutton In Ashfield Karate

bottom of page